top of page
Minimalist Staircase

Disclaimer

De website van ER design2build en ER energy2save is uitsluitend opgesteld als medium voor het kenbaar maken van de beoogde bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvisie. Verder dient deze website voor informatieoverdracht in algemene zin en voor het tot stand brengen van rechtstreekse zakelijke contacten.

Aan deze website kan op geen enkele wijze door bezoeker of door gebruiker van de site dan wel door derden rechten worden ontleent voor het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Tevens kan er niet door het bezoeken, het gebruik maken van deze website, noch door verwijzingen naar deze site of anderszins gebruik maken van de website van ER design2build en/of ER energy2save enige bindende overeenkomst of verbintenis ontstaan dan wel daaraan rechten worden ontleent.

ER design2build als ook ER energy2save besteden uiterste zorg en aandacht aan informatie, actualiteit en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website. Ondanks dat kan ER design2build én ER energy2save niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin opgenomen informatie, verwijzingen door hyperlinks en andere gegevens ten alle tijden en in alle opzichten juist, volledig en actueel zijn.

ER design2build én ER energy2save aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, door hyperlinks of op welke andere wijze dan ook, naar wordt verwezen. ER design2build én ER energy2save aanvaarden geen aansprakelijkheid, voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, als ook schade door problemen veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden of overdragen van informatie via het internet of door technische storingen welke optreden door het bezoeken of als gevolg van deze website.

ER design2build én ER energy2save behouden zich het recht voor deze website zonder aankondiging vooraf, de inhoud op deze website te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Dit geldt ook voor verwijzingen naar andere websites of andere vormen van media of informatiedragers waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks of door enige andere wijze.

ER design2build én ER energy2save aanvaarden geen aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van verzonden e-mail berichten. De website van ER design2build én ER energy2save is beschermd door auteursrecht. Publicatie van de daarin opgenomen informatie of gegevens in welke vorm dan ook, met als voorbeeld en zeker niet beperkend tot het gebruik van teksten of delen van teksten, grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van ER design2build.


Het gebruik van de website van ER design2build én ER energy2save is bij uitsluiting van deze voorwaarden onderworpen aan het Nederlandse recht.

Disclaimer: Welcome
bottom of page